Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – SORO – ASFEU (Agentúra MŠVVaŠ SR pre ŠF)

Táto škola je zapojená do projektu

SMAPUDE_LIFE – LIFE12 INF/SK/000165

projekt realizuje BIOMASA s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE

Leonardo da Vinci – Mobility

Projekt  Leonardo da Vinci - Mobility je financovaný Európskou úniou.

Cvičná škola PU

Štatút cvičnej školy pre pedagogickú prax študentov Prešovskej univerzity v Prešove vznikol s cieľom skvalitniť prípravu absolventov učiteľských študijných odborov pre potreby praxe. Cvičné školy sú vybrané  stredné odborné školy, ktoré zaručujú vysokú kvalitu edukačného procesu kompetentnými cvičnými učiteľmi, sú primerane materiálno-technicky vybavené a sú ochotné vytvoriť zázemie na realizáciu pedagogických praxí.

 

Sobota 28. 5. 2016

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • V rámci projektu BIOMASA sa žiaci 1.C, 2.C a 3.C dňa 17.5.2016 zúčastnia exkurzie v Kysúckom Lieskovci.

 • 1. Kolo prijímacích  skúšok pre študijné odbory pre školský rok 2016/17  sa uskutoční:

  • 1. termín 9.5.2016 / pondelok /
  • 2. termín 12.5.2016 / štvrtok /

  Profilovými predmetmi na prijímacích skúškach sú slovenský jazyk a literatúra a matematika. 

 • Oznamujeme prijatým uchádzačom o štúdium na našej škole, že zápis pre učebné odbory stolár a čalúnnik sa uskutoční

  10.5.2016 / utorok /

  v čase od 8:00 do 11.00 hod. na elokovanom pracovisku Jarovnice.

  Nezabudnite si priniesť k zápisu zápisný lístok.

 • 12. 4. 2016

  Riaditeľ Strednej priemyselnej školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že triedne aktívy jednotlivých tried sa uskutočnia dňa 14. apríla 2016 o 15.30 hod. v budove školy na Bardejovskej ulici č. 20 v Prešove.

 • Vianočné prázdniny začínajú 23. 12. 2015 a končia 7.1 2016.

  8.1.2016 / piatok / majú žiaci z prevádzkových dôvodov voľno.

  Vyučovanie začína v pondelok 11.1.2016  párnym týždňom.

 • Dňa 20. 11. 2015 od 8:00 do 13:30 sa v Strednej priemyselnej škole v Prešove uskutoční Deň otvorených dverí.

  Tešíme sa na Vašu účasť!

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 bude 2. septembra 2015 o 8.30 hod. v jedálni školy.

  Žiakom prvého ročníka budú predstavení triedni učitelia. 

 • Vianočné prázdniny začínajú 22. decembra 2014 (pondelok) a končia 7. januára 2015 (streda). 

  Vyučovanie začína 8. januára 2015 (štvrtok) rozvrhom hodín v párnom týždni.

 • Triedne aktívy

  1.C, 2.C, 3.C a 4.C sa budú konať dňa 22. októbra 2014 o 15:30 hod.  Od 16:00 do 16:30 hod. budú prebiehať konzultačné hodiny, počas ktorých sa budú mať rodičia možnosť informovať o prospechu a správaní svojich detí u vyučujúcich jednotlivých predmetov.
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude v jedálni školy o 9.00 hod.

  Prvákom budú učebnice vydávané 03.09.2014

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Bardejovská 24, 080 06 Prešov
 • +421 51 7463311

Fotogaléria